ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐅᐃᕆᒪᐅᑎᓕᓐᓄᑦ ᐃᓱᐊᕐᓭᕕᒃ

P.O. Box 749
Kuujjuaq, Quebec
J0M 1C0

Toll Free: 819-964-2592
Fax: 819-964-2041

     

  ᐱᒻᒪᕆᒃ

  ᐃᓱᐊᕐᓭᔨᑦᑎᓂᑦ ᓇᓪᓕᐊᓂᑦ ᐅᖄᕕᖃᒪᒍᕕᑦ, ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 819-964-2592.

  ᐊᐱᕐᓲᑎᖃᕈᕕᑦ ᐃᓗᓯᕐᓅᓕᖓᔪᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓗᑎᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᓘᓐᓃᑦ ᐅᐃᒪᓇᕐᑐᓕᕆᔨᓄᑦ:

  • ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᓄᓪᓘᓃᑦ: ᓄᓇᓕᐅᑉ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᖏᑦ + 9090
  • ᓖᓯᒃᑯᑦ : ᓄᓇᓕᐅᑉ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᖏᑦ + 9111