ᐱᓇᓱᒐᑦᓭᑦ
ᓂᕕᖕᖓᓯᒪᔭᕗᑦ

ᐃᓚᒌᑦᑐᖁᑎᕗᑦ ᓱᑲᑦᑐᒥᒃ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᓕᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᒥᓱᑦ ᐱᓇᓱᒐᑦᓭᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᕐᓱᑎᒃ. ᐱᕕᑦᓴᖃᓕᕐᖁᑎᑦ ᐃᓚᒋᓕᐅᑎᒋᐊᕈᓐᓇᓕᕐᓱᑎᑦ ᕿᑦᑌᖓᔪᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᓯᐊᑐᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᒪᒥᓐᓂᒥᒃ ᐱᑦᔪᑎᓕᓐᓄᑦ.

ᐃᓕᒐᓱᐊᕈᑏᑦ ᑲᔪᓯᖏᓐᓇᕈᓐᓇᑐᑦ

ᐃᓚᒌᑦᑐᖁᑎᑦᑎᓄᑦ ᐃᓕᒍᒪᒐᓗᐊᕐᓱᑎᑦ ᑭᖕᖒᒪᔭᕐᓅᕕᑦ ᓈᒻᒪᒐᔭᕐᑐᒥᒃ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᒥᒃ ᓂᕕᖓᔪᒥᒃ ᑕᑯᖕᖏᓚᑎᑦ? ᐃᓕᓐᓄᑦ ᐅᖄᒍᒪᔪᒍᑦ! ᑐᔫᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᓕᒐᓱᐊᕈᒪᐅᑎᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᒃ ᐅᖄᕕᖃᕈᓐᓇᓂᐊᕋᑦᑕ.