ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐅᐃᕆᒪᐅᑎᓕᓐᓄᑦ ᐃᓱᐊᕐᓭᕕᒃ


873 Naalavik Road
P.O. Box 749
Kuujjuaq, Quebec
J0M 1C0

Toll Free: 1-866-964-9994
Phone: 819-964-2592
Fax: 819-964-2041

ᐃᓘᓐᓈᒎᓕᖓᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒪᔪᑦ: reception@isuarsivik.ca
ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ: communications@isuarsivik.ca
ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦ ᐆᑦᑐᕈᒪᔪᑦ: recruitment@isuarsivik.ca

ᑕᑕᕐᓴᒐᖅ ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦ ᐆᑦᑐᕈᒪᐅᑎᒃ ᓇᕐᓂᓗᒍ ()

 
 

ᐱᒻᒪᕆᒃ

ᐃᓱᐊᕐᓭᔨᑦᑎᓂᑦ ᓇᓪᓕᐊᓂᑦ ᐅᖄᕕᖃᒪᒍᕕᑦ, ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ 819-964-2592.

ᐊᐱᕐᓲᑎᖃᕈᕕᑦ ᐃᓗᓯᕐᓅᓕᖓᔪᓄᑦ, ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕐᓗᑎᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᓘᓐᓃᑦ ᐅᐃᒪᓇᕐᑐᓕᕆᔨᓄᑦ:

ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᕐᑎᓄᑦ ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᓄᓪᓘᓃᑦ: ᓄᓇᓕᐅᑉ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᖏᑦ + 9090
ᐳᓖᓯᒃᑯᑦ : ᓄᓇᓕᐅᑉ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᖏᑦ + 9111